Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động

Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động

Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động

CÔNG TY

[TÊN CÔNG TY]

Số: [*]/QĐ/[*]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh/thành phố [*], ngày [*] tháng [*] năm [*]

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY LAO ĐỘNG

Document

– Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

– Thực hiện Chương VIII của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

– Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số [*] do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố [*] cấp ngày [*] tháng [*] năm [*]; và

– Theo đề nghị của Người lao động của Công ty [Tên Công ty].

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là Nội quy lao động của Công ty [Tên Công ty].

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau [Số ngày] ngày, kể từ ngày [*] nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, những quy định trước đây mà trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: [Tổng] Giám đốc và mọi Người lao động Công ty [Tên Công ty] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– [*]; và

– Lưu tại Công ty.

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO CÔNG TY

[TÊN CÔNG TY]

[Tổng] Giám đốc

(Đóng dấu và ký tên)

 

[HỌ VÀ TÊN]

 

Trên đây là tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Mẫu Quyết định của Giám đốc về việc ban hành Nội quy lao động”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Nguồn: Tổng hợp.

 

 

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*