Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

1.Khái niệm doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất; kinh doanh; dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm; hàng hóa từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ[1].

2.Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (GCN DN KH&CN)[2]

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. a) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;
  2. b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định[3]
  3. c) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

Lưu ý: doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b nêu trên được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3.Lợi ích của việc cấp GCN DN KH&CN[4]

+ Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có hiệu lực trên toàn quốc.

+ Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

+ Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

3.Hồ sơ đề nghị chứng nhận DN KH& CN[5]

Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bao gồm:
a) Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo mẫu số 01[6]

b) Văn bản xác nhận, công nhận kết quả KH&CN của cơ quan có thẩm quyền

c) Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN theo mẫu số 02[7]

4.Thủ tục nộp và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN[8]

+ Nộp hồ sơ:

Khi các doanh nghiệp xét thấy đủ điều kiện nêu trên thì tiến hành gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về cơ quan có thẩm quyền.

(Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ; cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ)

+ Xử lý hồ sơ và nhận kết quả

 

Trong thời hạn 10 ngày và kéo dài không quá 15 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

5.Lệ phí cấp GCN DN KH&CN

Phí cấp GCN DN KH&CN được trích tư ngân sách nhà nước[9].

Bạn đọc xem thêm Ưu đãi thuế dành cho DN KH&CN.

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề “Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Hoàng Thị Loan

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 58.1 Luật khoa học và công nghệ 2013

[2] Điều 6, Nghị định 13/2019/NĐ-CP

[3] Điều 7.2 Nghị định 13/2019NĐ-CP

[4] Điều 4, Nghị định 13/2019/NĐ-CP

[5] Mục 4 Công Văn 1048/BKHCN-PTTTDN

[6] Phụ lục, Nghị định 13/2019/NĐ-CP

[7] Phụ lục, Nghị định 13/2019/NĐ-CP

[8] Nghị định 13/2019/NĐ-CP

[9] Điều 11.1 Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*