Tag "hợp đồng công ty nước ngoài"

Back to homepage
Lao động

Hợp đồng với văn phòng đại diện có phải là hợp đồng với công ty nước ngoài hay không?

Hợp đồng với văn phòng đại diện có phải là hợp đồng với công ty nước ngoài hay không? Tình huống: Em là sinh viên, hiện đang làm part-time cho văn phòng đại diện tại Việt Nam của một công