Tag "chấp thuận chủ trương đầu tư"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Trong bối cảnh hoạt động đầu tư kinh doanh phát triển không ngừng, số lượng dự án đầu tư cần phải thực hiện thủ tục xin

Doanh nghiệp

Dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Ngày nay, đầu tư kinh doanh nắm giữ vai trò rất chủ chốt trong nền kinh tế. Chính vì vậy, để đảm bảo hoạt