Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin

Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin

THOẢ THUẬN BẢO MẬT

Thoả Thuận Bảo Mật này (sau đây gọi là “Thoả Thuận”) được lập và có hiệu lực từ ngày _____________, bởi và giữa các bên:

 [TÊN CÔNG TY], một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật [Tên Quốc Gia], có trụ sở chính tại [Địa chỉ], được đại diện bởi Ông/Bà [Tên đầy đủ của Người đại diện], chức vụ: [chức vụ]

(Sau đây gọi tắt là “Bên Cung Cấp Thông Tin”)

 

 [TÊN CÔNG TY], một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật [Tên Quốc Gia], có trụ sở chính tại [Địa chỉ], được đại diện bởi Ông/Bà [Tên đầy đủ của Người đại diện], chức vụ: [chức vụ].

(Sau đây gọi tắt là “Bên Nhận Thông tin“)

XÉT RẰNG

 •  Bên Nhận Thông Tin và Bên Cung Cấp Thông Tin mong muốn tham gia vào giao dịch kinh doanh thương mại về [mô tả giao dịch]; và theo đó được tiếp cận thông tin bảo mật và độc quyền nhất định; và
 • Bên Nhận Thông Tin và Bên Cung Cấp Thông Tin mong muốn thông qua Thỏa Thuận này thiết lập phương thức xử lý đối với tài liệu bảo mật và độc quyền

 DO VẬY, TẠI ĐÂY, Các Bên thoả thuận như sau:

 • KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN BẢO MẬT
 •  Hai Bên hiểu và đồng ý rằng Bên Nhận Thông Tin có thể tiếp cận các thông tin bảo mật của Bên Cung Cấp Thông Tin. Cho mục đích của Thỏa Thuận này, “Thông Tin Bảo Mật” nghĩa là các thông tin bảo mật và độc quyền về hoạt động hoặc kinh doanh của Bên Cung Cấp Thông Tin. Thông Tin Bảo Mật này bao gồm tất cả thông về kinh doanh, tin tài chính, kỹ thuật và các thông tin khác mà Bên Cung Cấp Thông Tin xác định hay quy định là “bảo mật” hay “độc quyền”. Thông Tin Bảo Mật cũng bao gồm các thông tin, theo yêu cầu của tính chất liên quan đến việc tiết lộ, phải được xử lý bảo mật.
 • Cho mục đích của Thỏa Thuận này, Thông Tin Bảo Mật không bao gồm các thông tin sau:
 • Thông tin đang được công khai hoặc sẽ được công khai sau khi ký kết Thỏa Thuận này.
 • Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ bên thứ ba không bị hạn chế tiết lộ thông tin và không vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin.
 • Thông tin mà Bên Nhận Thông Tin đã biết trước khi nhận Thông Tin Bảo Mật từ Bên Cung Cấp Thông Tin.
 • Thông tin mà Bên Nhận Thông Tin phát triển một cách độc lập, không dựa trên Thông Tin Bảo Mật từ Bên Cung Cấp Thông Tin.

 NGHĨA VỤ CỦA BÊN TIẾP NHẬN THÔNG TIN

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

 • Bên Nhận Thông Tin sẽ chỉ sử dụng những Thông Tin Bảo Mật cho mục đích thực hiện các công việc theo thỏa thuận giữa Các Bên trừ khi được cho phép khác đi bằng văn bản của Bên Cung Cấp Thông Tin, và sẽ không cung cấp hay tiết lộ bất cứ Thông Tin Bảo Mật cho bất cứ bên thứ ba nào trừ trường hợp đó là nhân viên được Bên Nhận Thông Tin chỉ định thực hiện trực tiếp công việc và cần biết những Thông Tin Bảo Mật đó. Bên Nhận Thông Tin sẽ không tiết lộ những Thông Tin Bảo Mật cho bên cung cấp dịch vụ, đại diện, nhà thầu hay nhà tư vấn độc lập (bao gồm nhà tư vấn pháp luật, tài chính và kỹ thuật được chỉ định bởi Bên Nhận Thông Tin) của Bên Nhận Thông Tin trừ khi được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cung Cấp Thông Ti
 • Bên Nhận Thông Tin phải ngay lập tức thông báo với nhân viên, đại diện, nhà thầu hay nhà tư vấn độc lập được cung cấp Thông Tin Bảo Mật về nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này và phải thực hiện những biện pháp cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của Thông Tin Bảo Mật sẽ được duy trì theo Thỏa Thuận này. Bên Nhận Thông Tin đồng ý dành sự quan tâm hợp lý, nhưng không được thấp hơn mức độ được Bên Nhận Thông Tin sử dụng để bảo vệ những thông tin bảo mật và độc quyền thuộc sở hữu của chính họ để ngăn cản việc sử dụng trái phép, cung cấp, phổ biến Thông Tin Bảo Mật.
 • Bên Nhận Thông Tin có thể cung cấp Thông Tin Bảo Mật nếu có yêu cầu phải cung cấp theo quy định pháp luật hay theo mệnh lệnh của chính quyền hay cơ quan tòa án; tuy nhiên Bên Nhận Thông Tin sẽ ngay lập tức thực hiện những biện pháp hợp lý để thông báo sớm bằng văn bản hoặc bằng lời nói (trong phạm vi thực tiễn hợp lý) cho Bên Cung Cấp Thông Tin để khiếu nại những yêu cầu hay mệnh lệnh đó.
 • Trong trường hợp Thông Tin Bảo Mật bị tiết lộ không theo các quy định tại Thỏa Thuận này, Bên Nhận Thông Tin có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin và phải thông báo ngay cho Bên Cung Cấp Thông Tin.

 THỜI HẠN

 • Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực bắt đầu vào ngày ghi tại phần đầu (“Ngày Có Hiệu Lực”) và sẽ hết hạn sau ________ năm kể từ Ngày Có Hiệu Lực, tuy nhiên nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận Thông Tin về việc bảo vệ những Thông Tin Bảo Mật sẽ tồn tại trong thời hạn ________ năm tiếp theo kể từ ngày Thỏa Thuận này chấm dứt.
 • Theo yêu cầu bằng văn bản của Bên Cung Cấp Thông Tin vào bất cứ thời điểm nào trong thời hạn của Thỏa Thuận này hay trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hay chấm dứt Thỏa Thuận này, Bên Tiếp Nhận Thông Tin phải hoàn trả cho Bên Cung Cấp Thông Tin tất cả những Thông Tin Bảo Mật đã nhận bằng văn bản hoặc ở dạng hữu hình, kể cả thông tin dưới dạng những bản sao hoặc dạng bản ghi khác có chứa Thông Tin Bảo Mật.

 QUYỀN SỞ HỮU

 • Bên Nhận Thông Tin đồng ý rằng tất cả Thông Tin Bảo Mật do Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Cung Cấp Thông Tin.
 • Tất cả những tài liệu chứa đựng Thông Tin Bảo Mật (“Tài Liệu”) sẽ vẫn là tài sản của Bên Cung Cấp Thông Tin và sẽ không được sao chụp một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Cung Cấp Thông Tin.
 • Bất kỳ bản sao chụp hoặc sao chép của Thông Tin Bảo Mật đều phải có thông báo về bản quyền hoặc độc quyền quy định trong bản gốc.

 KHÔNG RÀNG BUỘC

 • Các Bên hiểu rằng Thỏa Thuận này được ký kết một cách riêng biệt cho mục đích trao đổi Thông Tin Bảo Mật và Các Bên cũng không bị ràng buộc theo bất kỳ khía cạnh nào phải tham gia vào bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào trong tương lai.

 KHÔNG CẤP PHÉP

 • Không Bên nào cấp cho bên kia bất kỳ sự cho phép nào, ngụ ý hay bằng cách thức nào khác, để sử dụng Thông Tin Bảo Mật ngoại trừ được quy định trong Thỏa Thuận này.

BỒI THƯỜNG

 • Tất cả thông tin do Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin đều là tài sản độc quyền của Bên Cung Cấp Thông Tin. Thông Tin Bảo Mật phải được xử lý theo các điều khoản và hạn chế quy định tại Thỏa Thuận này. Bên Nhận Thông Tin không được sử dụng, phổ biến hoặc trong bất kỳ cách nào tiết lộ bất kỳ Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ người, công ty hoặc doanh nghiệp nào khác ngoại trừ trong phạm vi cho phép của Thỏa Thuận này. Bên Cung Cấp Thông Tin có quyền áp dụng tất cả các biện pháp khắc phục hậu quả cho phép theo quy định pháp luật đối với mọi hành vi vi phạm Thỏa Thuận này của Bên Nhận Thông Tin.
 • Nếu và khi Bên Cung Cấp Thông Tin bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại do việc vi phạm Thỏa Thuận này của Bên Tiếp Nhận Thông Tin, Bên Tiếp Nhận Thông Tin phải bồi thường cho Bên Cung Cấp Thông Tin những thiệt hại mà Bên Cung Cấp Thông Tin phải gánh chịu, bao gồm cả những thiệt hại gián tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên và thiệt hại có tính hệ quả.

THỎA THUẬN TRỌN VẸN

 •  Thỏa Thuận này cấu thành một tổng thể Thỏa Thuận giữa Các Bên về nội dung quy định tại đây và bao hàm tất cả các cuộc thảo luận trước của các Bên về Thông Tin Bảo Mật. Thỏa Thuận này sẽ không được sửa đổi ngoại trừ có Thỏa Thuận bằng văn bản sau ngày có hiệu lực của Thỏa Thuận này được ký bởi Bên Cung Cấp Thông Tin và Bên Nhận Thông tin.

KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

Không Bên nào được phép chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này cho người khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

VÔ HIỆU

Mỗi điều khoản trong Thỏa Thuận này đều riêng biệt và có thể chia tách được. Trong phạm vi mà bất kỳ điều khoản riêng biệt của Thỏa Thuận này bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện, thì sẽ không ảnh hưởng hoặc làm giảm hiệu lực tiếp tục của việc thực hiện Thỏa Thuận này.

LUẬT ÁP DỤNG

Hiệu lực, việc áp dụng, giải thích và thực hiện Thỏa Thuận này được điều chỉnh và được hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này bao gồm bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sự hình thành, hiệu lực hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán hòa giải giữa các Bên.
 • Trong trường hợp không giải quyết được trong vòng 60 ngày kể từ ngày một bên ra thông báo bằng văn bản gửi đến bên kia về tranh chấp, thì tranh chấp sẽ được chuyển đến và giải quyết dứt điểm bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam để giải quyết tranh chấp theo quy chế của Trung Tâm (“Quy chế của VIAC”). Tố tụng trọng tài được diễn ra tại Thành Phố Hồ Chí Minh. 

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Thỏa Thuận này được lập vào ngày được nêu ở phần đầu và được lập thành hai (02) bản bằng Tiếng Việt. Mỗi Bên giữ một (01) bản.

 

ĐẠI DIỆN
BÊN CUNG CẤP THÔNG TIN   

 

________________________

[Tên đầy đủ]

[Chức vụ]

ĐẠI DIỆN
BÊN NHẬN THÔNG TIN   

 

________________________

[Tên đầy đủ]

[Chức vụ]

 

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Document
Categories: Doanh nghiệp
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*