Tag "Thủ tục khiếu nại về lao động"

Back to homepage
Lao động

Trình tự thủ tục khiếu nại về lao động

Trình tự thủ tục khiếu nại về lao động Trong quan hệ lao động, người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) không tránh khỏi những bất đồng khó có thể thỏa thuận được. Khi NLĐ nhận