Tag "so sánh công chứng và chứng thực"

Back to homepage
Cộng Đồng

Phân biệt công chứng và chứng thực

Phân biệt công chứng và chứng thực Theo quy định của pháp luật thì một số loại giao dịch dân sự về hình thức bắt buộc phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng, chứng thực mà