Tag "không cần thông báo mẫu dấu"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu

Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, vừa mới được thông qua. Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, quy định trên sẽ chính thức có hiệu