Tag "hủy thầu"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục huỷ thầu trong hoạt động đấu thầu?

Thủ tục huỷ thầu trong hoạt động đấu thầu? Theo quy định của pháp luật thì đấu thầu là cả một quá trình từ việc lựa chọn nhà thầu để ký kết để từ đó làm cơ sở thực hiện