Tag "Hoạch toán chi phí phát sinh"

Back to homepage
Thuế

Hạch toán chi phí quản lý phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản

 Hỏi: Công ty CP VĐ đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản trong KCN, phát sinh các khoản chi phí như: chi phí quản lý hạ tầng của bên ban quản lý KCN xuất cho công ty,