Tag "Hòa giải lao động"

Back to homepage
Lao động

Hòa giải tiền tố tụng trong tranh chấp lao động cá nhân

Hòa giải tiền tố tụng trong tranh chấp lao động cá nhân Hòa giải là phương pháp thuyết phục các bên tìm ra giải pháp tốt nhất để các bên đồng ý chấm dứt xung đột. Hòa giải là biện