Tag "Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Giấy ATTP) là văn bản chứng nhận rằng cơ sở kinh doanh đã đạt đủ điều kiện