Tag "giải trình số liệu thuế"

Back to homepage
Thuế

Kinh nghiệm giải trình số liệu thuế

Việc giải trình số liệu thuế xải ra khi công ty chúng tôi làm việc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng từ năm 2004 và đã được kiểm tra quyết toán thuế đến hết năm