Tag "giải thể doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đang tạm ngừng có được giải thể không?

Doanh nghiệp đang tạm ngừng có được giải thể không? Câu hỏi: Vì dịch Covid-19 nên tôi đã thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh gần 2 năm, nhưng mà bây giờ tôi không đủ vốn để hoạt động,