Tag "Doanh nghiệp tư nhân"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân có thể cải tổ không?

Doanh nghiệp tư nhân có thể cải tổ không? Cải tổ hay còn gọi là tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm 05 phương thức: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Như vậy,