Tag "Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần

Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân tự làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản về mọi