Tag "doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội"

Back to homepage
Lao động

Doanh nghiệp nợ tiền BHXH thì NLĐ có được hưởng BHXH

Doanh nghiệp nợ tiền BHXH thì NLĐ có được hưởng các chế độ BHXH Trong mối quan hệ lao động, trách nhiệm đóng BHXH cho NLĐ thuộc về NSDLĐ. Mặc dù quy định là bắt buộc nhưng trong một số