Tag "doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động"

Back to homepage
Lao động

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi người lao động vi phạm

Quy trình đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ Pháp luật lao động hiện hành có quy định các trường hợp mà Người sử dụng lao động (NSDLĐ) được phép