Tag "doanh nghiệp chuyển người lao động làm công việc khác"

Back to homepage
Lao động

Thay đổi công việc của người lao động

HỎI: Công ty tôi ký Hợp đồng với NLĐ, trong Hợp đồng có ghi rõ công việc người lao động (NLĐ) phải thực hiện, sau đó do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, Công ty đã điều động nhân viên