Tag "đăng ký thuế cho nhà cung cấp nước ngoài"

Back to homepage
Thuế

Đăng ký thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài không thường trú tại VN

Đăng ký thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài không thường trú tại VN Nhắc tới nhà cung cấp nước ngoài cung cấp các dịch vụ ở VN nhưng không có cơ sở thường trú tại VN mà có