Tag "đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc"

Back to homepage
Thuế

Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc đặt ra khi người lao động đi làm việc có nguồn thu nhập chịu thuế thì phải thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước. Đây được xem