Tag "Đăng ký lái xe cho đồng bào dân tộc"

Back to homepage
Cộng Đồng

Hồ sơ đăng ký lái xe cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hồ sơ đăng ký lái xe cho đồng bào dân tộc thiểu số Khi đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc và viết Tiếng Việt mà chỉ có khả năng sử dụng ngôn ngữ vùng miền để giao