Tag "đăng ký khai sinh"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký khai sinh (Cập nhật ngày 06/04/2022) Trẻ em có quyền được khai sinh, có họ, tên, quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định pháp luật. Đây là một trong