Tag "đại lý độc quyền mua bán hàng hóa"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Đại lý độc quyền mua bán hàng hóa

Đại lý độc quyền mua bán hàng hóa được hiểu là bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung