Tag "bồi thường"

Back to homepage
Nhà Đất

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2018

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý. Việc Nhà nước thu hồi đất của dân để thực hiện kế hoạch, quy hoạch đất đai của Nhà nước thì Nhà nước cũng phải bồi thường,