Tag "Báo cáo đầu tư"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Báo cáo đầu tư của doanh nghiệp FDI

Báo cáo đầu tư của doanh nghiệp FDI (Cập nhật, bổ sung ngày 13/11/2023) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp