Tag "Bán bảo hiểm tại ngân hàng"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Ngân hàng có được bán bảo hiểm không bắt buộc đến khách hàng không?

Ngân hàng có được bán bảo hiểm không bắt buộc đến khách hàng không? Ngân hàng được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm để phân phối các sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên,