Tag "Tư vấn đất đai huyện Cần Đước"

Back to homepage
Dịch vụ

Dịch vụ tặng cho đất trồng lúa tại huyện Cần Đước

Dịch vụ tặng cho đất trồng lúa tại huyện Cần Đước Huyện Cần Đước là một huyện nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Long An, đất ở Cần Đước đa phần là đất phèn chiếm diện tích rất lớn