Tag "So sánh luật quản lý thuế"

Back to homepage
Thuế

So sánh Luật Quản lý thuế 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012, 2014, 2016) và Luật Quản lý thuế 2019

So sánh Luật Quản lý thuế 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012, 2014, 2016) và Luật Quản lý thuế 2019 *Chú thích: Abc: Quy định mới hoặc sửa đổi Abc: Quy định bị sửa đổi hoặc bị hủy bỏ