Tag "so sánh luật đất đai 2024"

Back to homepage
Nhà Đất

So sánh Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024

So sánh Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 Luật Đất đai 2024 có 16 chương, 260 điều, sửa đổi 260 điều với cấu trúc như sau: Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 – Điều 11):