Tag "kết hôn với người nước ngoài"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Ngày nay, chính phủ Việt Nam luôn chủ trương mở rộng quan hệ quốc tế về kinh tế, xã hội, giáo dục và con người. Những chính sách ấy đã góp phần thu hút nguồn đầu tư nước ngoài và