Tag "Hội đồng thành viên ủy quyền"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Công việc của Hội đồng thành viên được ủy quyền cho Giám đốc làm thay không?

Công việc của Hội đồng thành viên được ủy quyền cho Giám đốc làm thay không? Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, được tổ chức ít