Tag "Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý miễn phí, Doanh nghiệp được gì?

Hỗ trợ pháp lý miễn phí, Doanh nghiệp được gì? Ngày 24 tháng 06 năm 2019, Chính phủ đã ban hành văn bản quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp[1]. Những quy định trong văn bản này