Tag "hành vi tiêu hủy hóa đơn chứng từ kế toán"

Back to homepage
Thuế

Tiêu hủy hóa đơn chứng từ sổ kế toán

Công ty tôi đã lưu giữ hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán đã trên 10 năm. Nay công ty tôi muốn tiêu hủy thì phải làm sao. Các tài liệu nào được phép tiêu hủy, hình thức tiêu hủy?