Tag "giấy phép xả nước thải vào nguồn nước"

Back to homepage
Môi Trường

Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Trong ba loại ô nhiễm môi trường hiện nay gồm ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí, thì ô nhiễm nguồn nước được xem là nguy hại