Tag "Giám hộ"

Back to homepage
Cá Nhân

Người giám hộ có được ủy quyền giám hộ cho người khác không?

Người giám hộ có được ủy quyền giám hộ cho người khác không? Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được pháp luật quy định hoặc được Ủy ban nhân dân cấp xã cử hoặc được Tòa án chỉ