Tag "Định danh điện tử"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục đăng ký định danh điện tử cho người nước ngoài

Thủ tục đăng ký định danh điện tử cho người nước ngoài Hiện nay, nước ta không chỉ cấp tài khoản định danh điện tử (sau đây gọi tắt là ĐDĐT) với cá nhân là công dân Việt Nam mà