Tag "Điều kiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Điều kiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Điều kiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm Hàng hóa nguy hiểm được hiểu là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm ở thể rắn, lỏng, khi. Các chất này được đánh giá có khả năng gây nguy hiểm