Tag "Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Quy định về điều chỉnh thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư

Quy định về điều chỉnh thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nước ngoài là đối tượng cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy