Tag "Dịch vụ công quốc gia"

Back to homepage
Cộng Đồng

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, hiện nay nhiều thủ tục hành chính công được thực hiện dưới hình thức trực tuyến như cấp