Tag "đăng ký khai tử"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai tử (Cập nhật, bổ sung ngày 24/03/2022) Đăng ký khai tử là việc bạn thông báo cho Nhà nước về việc một cá nhân vừa chết để Nhà nước có cơ sở để cập nhật