Tag "đăng ký biển số xe tạm thời"

Back to homepage
Cộng Đồng

Đăng ký biển số xe tạm thời để lưu thông

Đăng ký biển số xe tạm thời để lưu thông (Cập nhật, bổ sung ngày: 03/11/2023) Việc lưu thông trên đường phải cần có Giấy đăng ký xe và biển số, tuy nhiên trong một vài trường hợp thì xe