Tag "Đăng ký bảo hộ sáng chế"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Sáng chế là gì? Ai có quyền đăng ký sáng chế?

Sáng chế là gì? Ai có quyền đăng ký sáng chế? Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là bảo hộ các sản phẩm trí tuệ như bản quyền tác giả, nhãn hiệu, sáng chế,.. và bảo vệ quyền, lợi