Tag "cưỡng chế nợ thuế"

Back to homepage
Thuế

Cưỡng chế nợ thuế với người chưa nộp thuế

Cưỡng chế nợ thuế với người chưa nộp thuế được thực hiện khi người nộp thuế rơi vào trường hợp sau: Khi tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các cá nhân hay tổ chức không