Tag "cổ phần ưu đãi"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Quy định cổ phần ưu đãi

Quy định cổ phần ưu đãi Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, vốn điều lệ trong công ty cổ phần sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Theo đó, cổ phần gồm cổ phần phổ