Tag "Chứng chỉ dịch vụ sở hữu công nghiệp"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người được tổ chức ủy quyền phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở