Tag "Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế"

Back to homepage
Thuế

Chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân

Chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân Trong thời gian vừa qua, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh đang được Chính phủ yêu cầu các cơ quan nhà nước tích cực chuẩn hóa dữ liệu và phối