Tag "cho vay nặng lãi"

Back to homepage
Cộng Đồng

Lãi suất bao nhiêu là cho vay nặng lãi?

Lãi suất bao nhiêu là cho vay nặng lãi?   Tình huống: Vì tình hình cần xoay vốn nhanh để làm ăn, mà thủ tục vay ngân hàng phức tạp, nên tôi đem sổ đỏ ra hiệu cầm đồ cầm