Tag "Chào bán cổ phần chưa thanh toán"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Quy định về việc bán cổ phần chưa thanh toán sau thời hạn 90 ngày

Quy định về việc bán cổ phần chưa thanh toán sau thời hạn 90 ngày Khi thành lập công ty cổ phần, các cổ đông sáng lập sẽ đăng ký mua số cổ phần tương ứng và có trách nhiệm