Tag "chậm trả lương người lao động"

Back to homepage
Lao động

Doanh nghiệp có được giam lương, chậm trả lương cho NLĐ không?

Doanh nghiệp có được giam lương, chậm trả lương cho NLĐ không? Trong mối quan hệ lao động, NSDLĐ tuyển dụng NLĐ làm việc cho mình và thực hiện trả lương cho NLĐ xứng đáng với công sức, trí tuệ